Technik usług kosmetycznych

TRYB DZIENNY/ TRYB ZAOCZNY

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie dziennym)– Możliwość prowadzenia zajęć w godzinach  popołudniowych.


Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie zaocznym)

Informacja o zawodzie technik usług kosmetycznych:

Zawód technika usług kosmetycznych związany jest z kontaktem z ludźmi i wymaga od osoby pracującej z klientem potrzebę posiadania szczególnych cech charakteru, predyspozycji psychofizycznych oraz wysokiej kultury osobistej.

Polem zabiegowym dla kosmetyczki jest skóra twarzy, szyi i dekoltu oraz dłoni, stóp i ciała. W puli oferowanych usług znajdują się zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej oraz zdobniczej.

Kosmetyczka może udzielać porad w zakresie stylizacji i wizażu, gdzie klient otrzymuje wyczerpujące wskazówki na temat rodzaju makijażu oraz sposobów jego wykonania.

Ważnym elementem pracy kosmetyczki jest współpraca z lekarzem dermatologiem, polegająca na wspomaganiu terapii i przynosząca efekty w trakcie leczenia chorób skóry gładkiej, owłosionej oraz przydatków skórnych.

Kosmetyczka może prowadzić własną działalność i dlatego musi wykazać się umiejętnościami zarządzania salonem kosmetycznym oraz zarządzania personelem zgodnie z obowiązującymi dyrektywami unijnymi SANEPiD-u, PPOŻ, BHP i Kodeksu Pracy. W salonie kosmetycznym może prowadzić sprzedaż kosmetyków, preparatów ziołowych, suplementów diety oraz akcesoriów do odsprzedaży klientowi.

Zawód ten związany jest z ciągłym i nieustannym rozwojem, wprowadzaniem innowacji kosmetycznych i technologicznych oraz wymaga podnoszenia poziomu świadczonych usług. Uczniowie kierunku mogą korzystać z szerokiej oferty szkoleń dokształcających i nieustannie podnosić swoje kwalifikacje.

Predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu

 • dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
 • prawidłowe widzenie barw
 • prawidłowa wymowa
 • dobry słuch
 • dobra sprawność ruchowa dłoni i palców
 • prawidłowa budowa kośćca i sprawność stawów
 • dobry ogólny stan zdrowia, wytrzymałość fizyczna
 • odporność psychiczna, opanowanie, cierpliwość
 • odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków
 • systematyczność i dokładność
 • poczucie estetyki
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Warunki rekrutacji
Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów,  którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • oraz- w przypadku posiadania – dokumenty potwierdzające:
  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność dziecka kandydata
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
  • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
  • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną ,w tym -publiczną poradnię specjalistyczną
  • oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie

Na kierunku Technik usług kosmetycznych szkolenie będzie dwukwalifikacyjne:

1. „Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy”  A61

2. „Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp” A62

W trakcie nauki wymagane jest białe umundurowanie – bliższe informacje  u wychowawcy klasy po rozpoczęciu zajęć na kierunku.

Każdą kwalifikację będzie można zakończyć egzaminem.

Dokumenty do pobrania: Wniosek o przyjęcie do szkoły.pdf

 Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wraz z dyplomem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement w języku angielskim, który określa umiejętności zawodowe.

Każdy uczeń ma możliwość udziału w kursach organizowanych przez szkołę, po ukończeniu których otrzyma stosowny certyfikat.

Dla uczniów  z najwyższą średnią ocen w semestrze stypendium motywacyjne, nagrody książkowe,  wybrany kurs gratis!

Początek roku szkolnego:

Sprawdź naszą ofertę w zakresie innych kierunków kształcenia  oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.