Deklaracja dostępności

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej msz.poznan.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego msz.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.08.2006 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.03.2022 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 29.04.2022r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, np.: Ctrl i + (powiększenie czcionki), Ctrl + A (zaznacz wszystko).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Maciej Jopek, adres poczty elektronicznej administrator@msz.poznan.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu znajduje się na ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań.

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Szamarzewskiego 99 . Wejście do budynku poprzedzone jest pokonaniem 10 stopni schodów, przy których zamontowano balustrady .

Z poziomu ul. Szamarzewskiego można dostać się do budynku na poziom parteru platformą dla osób niepełnosprawnych obsługiwaną przez pracowników obsługi. W budynku nie ma wind umożliwiających przedostanie się na wyższe kondygnacje. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Można wejść do budynku do wszystkich pomieszczeń z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille`a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na życzenie osób niewidomych i niedowidzących, możemy przygotować dokumenty wydrukowane drukiem powiększonym.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.