Technik sterylizacji medycznej

TRYB ZAOCZNY

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Informacje o zawodzie:

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia.Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób sterylny. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Miejsce pracy absolwentów
Technik sterylizacji medycznej może być zatrudniony w:

 • centralnych sterylizatorniach
 • pracowniach endoskopowych
 • gabinetach stomatologicznych
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym

Predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu

 •   zainteresowania medyczne, techniczne
 •   spostrzegawczość
 •   ostrość widzenia i rozróżniania barw
 •   zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 •   koordynacja wzrokowo-ruchowa
 •   odpowiedzialność
 •   poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 •   zdyscyplinowanie i odpowiedzialność
 •   gospodarność
 •   samodzielność i samokontrola
 •   obowiązkowość
 •   dokładność

Warunki rekrutacji
Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów,  którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • oraz w przypadku posiadania – dokumenty potwierdzające:
  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność dziecka kandydata
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
  • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
  • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną , w tym- publiczną poradnię specjalistyczną
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie

W trakcie nauki wymagane jest białe umundurowanie  u wychowawcy klasy po rozpoczęciu zajęć na kierunku.

Dokumenty do pobrania: Wniosek o przyjęcie do szkoły.pdf

 Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wraz z dyplomem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement w języku angielskim, który określa umiejętności zawodowe.

Każdy uczeń ma możliwość udziału w kursach organizowanych przez szkołę, po ukończeniu których otrzyma stosowny certyfikat.

Dla uczniów  z najwyższą średnią ocen w semestrze stypendium motywacyjne, nagrody książkowe,  wybrany kurs gratis!

Początek roku szkolnego:

Sprawdź naszą ofertę w zakresie innych kierunków kształcenia  oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.