Technik masażysta

TRYB DZIENNY/TRYB STACJONARNY

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie dziennym)– Możliwość prowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych.

Wychowanie fizyczne (jest przedmiotem obowiązkowym!!!) – w odniesieniu do uczniów kierunku technik masażysta czasowe zwolnienie z wychowanie fizycznego może dotyczyć tylko sytuacji wyjątkowych (złamania, urazy, zabieg operacyjny),
w innych sytuacjach niezdolność do zajęć z w-f jest przeciwwskazaniem do kontynuowania nauki

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie stacjonarnym)

Informacja o zawodzie technik masażysta:

Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Technik masażysta to średni personel medyczny, wykonuje masaż w medycynie, w sporcie, w kosmetyce i profilaktyce.

Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować, jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania masażu medycznego
 2.  wykonywania masażu sportowego
 3.  wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 4. prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne

Predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu

 • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne
 • spostrzegawczość
 • cierpliwość
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • obowiązkowość, odpowiedzialność
 • dokładność
 • empatia, życzliwość
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • opiekuńczość
 • samodzielność
 • dobra sprawność manualna i dobry stan zdrowia

Warunki rekrutacji
Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów,  którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • oraz w przypadku posiadania – dokumenty potwierdzające:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
 • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną , w tym publiczną poradnię specjalistyczną
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie

Kształcenie na tym kierunku odbywa się dla osób widzących i dla osób niedowidzących!!!

W trakcie nauki wymagane jest białe umundurowanie – bliższe informacje  u wychowawcy klasy po rozpoczęciu zajęć na kierunku.

Dokumenty do pobrania: Wniosek o przyjęcie do szkoły.pdf

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wraz z dyplomem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement w języku angielskim, który określa umiejętności zawodowe.

Każdy uczeń ma możliwość udziału w kursach organizowanych przez szkołę, po ukończeniu których otrzyma stosowny certyfikat.

Dla uczniów  z najwyższą średnią ocen w semestrze stypendium motywacyjne, nagrody książkowe,  wybrany kurs gratis!

Początek roku szkolnego:

Sprawdź naszą ofertę w zakresie innych kierunków kształcenia  oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.