Technik elektroradiolog

TRYB DZIENNY

Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów w trybie dziennym)

Informacja o zawodzie technik elektroradiolog:

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych, a także radioterapiiW swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.

Technik współdziała w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, troszczy się o pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych.  W wykonywaniu zadań musi się opierać o zasady ochrony radiologicznej i systemy zapewnienia jakości.

Technik elektroradiolog wykonuje prace w warunkach szkodliwych, w narażeniu na promieniowanie jonizujące i stres. Jest też osobą bardzo często współpracująca w zespole (np. podczas radioterapii), z lekarzem (diagnostyka obrazowa), czy też pracującą samodzielnie podczas wykonywania zleceń lekarskich (radiodiagnostyka, diagnostyka elektromedyczna).

Powinien się wykazywać umiejętnością pracy w zespole, a ze względu na ciągły postęp w elektroradiologii – gotowością ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu

Kandydatami do kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog powinny być osoby:

 • korzystające z wiedzy z zakresu fizyki
 • o wyobraźni przestrzennej
 • o dobrej sprawności fizycznej
 • o dobrym wzroku
 • w pełni zdrowe

Osoby powinny charakteryzować się:

 • postawą humanitaryzmu
 • odpowiedzialnością
 • spostrzegawczością i refleksem

Technik elektroradiolog może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w:

 • pracowni rentgenowskiej (rentgenografii, rentgenoskopii)
 • pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
 • pracowni ultrasonografii
 • pracowni radiodiagnostyki stomatologicznej (i w pracowniach stomatologicznych przy wykonywaniu rentgenografii lub pantomografii)
 • pracowni mammografii (i w mammobusach)
 • pracowni radiologii naczyniowej
 • pracowni radiologii interwencyjnej
 • pracowni medycyny nuklearnej (diagnostyki radioizotopowej)
 • pracowni hemodynamiki
 • pracowni densytometrii
 • pracowni elektrokardiografii, prób wysiłkowych
 • pracowni elektroencefalografii
 • pracowni elektromiografii
 • pracowni audiometrii
 • pracowni spirometrii
 • zakładach radioterapii
 • na oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji
 • w szpitalnych oddziałach ratunkowych

Warunki rekrutacji

Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów,  którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w promieniach jonizujących
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • oraz  – w przypadku posiadania – dokumenty potwierdzające:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
 • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym- publiczną poradnię specjalistyczną
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w promieniach jonizujących wystawione przez lekarza Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 55
  (Ustawa  z dnia 27 czerwca 1997r o służbie medycyny pracy Dz.U. z 2004r Nr 125 poz.1317 z późniejszymi zmianami)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie

Skierowanie na badania o braku przeciwwskazań do pracy w promieniach  jonizujących wydaje sekretariat szkoły.

W trakcie nauki wymagane jest białe umundurowanie – bliższe informacje  u wychowawcy klasy po rozpoczęciu zajęć na kierunku.

Dokumenty do pobrania: Wniosek o przyjęcie do szkoły.pdf

 Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wraz z dyplomem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement w języku angielskim, który określa umiejętności zawodowe.

Każdy uczeń ma możliwość udziału w kursach organizowanych przez szkołę, po ukończeniu których otrzyma stosowny certyfikat.

Dla uczniów  z najwyższą średnią ocen w semestrze stypendium motywacyjne, nagrody książkowe,  wybrany kurs gratis!

Początek roku szkolnego:

Sprawdź naszą ofertę w zakresie innych kierunków kształcenia  oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.