Technik elektroniki i informatyki medycznej

TRYB DZIENNY

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie dziennym)

Informacja o zawodzie

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektroradiologii i znajduje dla nich zastosowanie w medycynie. Obsługuje elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. Technik opanowuje wiedzę ogólną, umożliwiającą opanowanie zagadnień technicznych – m.in. z zakresu metrologii, elektroniki i informatyki – oraz wiedzę specjalistyczną, dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie. Wiedza specjalistyczna związana jest m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG). Technicy elektroniki i informatyki medycznej mogą pracować w następujących zakładach: w zespołach elektromedycznych w szpitalach, przychodniach i klinikach w ośrodkach naukowo – badawczych, w pracowniach informatyki medycznej, w zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną, w serwisach firmowych aparatury medycznej, zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.

Predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu

Kandydatami do kształcenia w zawodzie technik  elektroniki i informatyki medycznej powinny być osoby:

 • korzystające z wiedzy z zakresu fizyki
 • o wyobraźni przestrzennej
 • o dobrej sprawności fizycznej
 • o dobrym wzroku
 • w pełni zdrowe

Osoby powinny charakteryzować się:

 • postawą humanitaryzmu
 • odpowiedzialnością
 • spostrzegawczością i refleksem

Warunki rekrutacji

Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów , którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w promieniach jonizujących

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • oraz w przypadku posiadania – dokumenty potwierdzające:
  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność dziecka kandydata
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
  • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
  • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną , w tym- publiczną poradnię specjalistyczną
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w promieniach jonizujących wystawione przez lekarza

Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 55.

Skierowanie na badania o braku przeciwwskazań do pracy w promieniach  jonizujących wydaje sekretariat szkoły.

W trakcie nauki wymagane jest białe umundurowanie u wychowawcy klasy po rozpoczęciu zajęć na kierunku.

Dokumenty do pobrania: Wniosek o przyjęcie do szkoły.pdf

 Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wraz z dyplomem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement w języku angielskim, który określa umiejętności zawodowe.

Każdy uczeń ma możliwość udziału w kursach organizowanych przez szkołę, po ukończeniu których otrzyma stosowny certyfikat.

Dla uczniów  z najwyższą średnią ocen w semestrze stypendium motywacyjne, nagrody książkowe,  wybrany kurs gratis!

Początek roku szkolnego:

Sprawdź naszą ofertę w zakresie innych kierunków kształcenia  oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.