Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

TRYB ZAOCZNY

Czas trwania nauki: 1,5 rok (3 semestry)

 Informacje o zawodzie:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Miejsce pracy absolwentów
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  może podjąć pracę w:

 •  przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu

 • zainteresowania medyczne, techniczne
 • spostrzegawczość
 • ostrość widzenia i rozróżniania barw
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • odpowiedzialność
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność
 • gospodarność
 • samodzielność i samokontrola
 • obowiązkowość
 • dokładność

Warunki rekrutacji
Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów,  którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami ,na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły

 oraz w przypadku posiadania – dokumenty potwierdzające:

 •  wielodzietność rodziny kandydata
 •  niepełnosprawność dziecka kandydata
 • -niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 •  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
 •  dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną ,w tym -publiczną poradnię specjalistyczną
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie

(Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z dn.03.01.2014r. poz.7)

W trakcie nauki wymagane jest białe umundurowanie – bliższe informacje u wychowawcy klasy po rozpoczęciu zajęć na kierunku.

Dokumenty do pobrania: Wniosek o przyjęcie do szkoły.pdf

 Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wraz z dyplomem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement w języku angielskim, który określa umiejętności zawodowe.

Każdy uczeń ma możliwość udziału w kursach organizowanych przez szkołę, po ukończeniu których otrzyma stosowny certyfikat.

Dla uczniów  z najwyższą średnią ocen w semestrze stypendium motywacyjne, nagrody książkowe,  wybrany kurs gratis!

Początek roku szkolnego:

Sprawdź naszą ofertę w zakresie innych kierunków kształcenia  oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.