Ortoptystka

TRYB DZIENNY

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie dziennym)

Informacja o zawodzie ortoptystki:

Ortoptystka to pracownik służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii. Ortoptyści zajmują się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych.

Ortoptyści spełniają ważna rolę społeczną. Wykonują oraz asystują w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia (np. niedowidzenie, zmiany patologiczne, zaburzenia gałkoruchowe, np. zez, oczopląs, porażenia nerwów, sakkady, konwergencja), diplopii – podwójnego widzenia (np. choroby, urazy), diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD), doboru korekcji wady refrakcji (np. okulary, soczewki kontaktowe).

Ortoptyści opracowują indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzą rehabilitację narządu wzroku w podmiotach leczniczych, placówkach integracyjnych,  specjalnych i innych.

Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Nieodzownym aspektem pracy ortoptystki jest współpraca interdyscyplinarna,  głównie z lekarzem okulistą

Predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu

 • zainteresowania medyczne i pedagogiczne
 • spostrzegawczość
 • zamiłowanie do pracy z dziećmi
 • zrównoważone reakcje emocjonalne
 • wrażliwość emocjonalna
 • gotowość niesienia pomocy
 • tolerancja
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi i dorosłymi
 • samokontrola i krytycyzm
 • wytrwałość i cierpliwość
 • odporność na stres
 • prawidłowe widzenie obuoczne
 • dobra dykcja

Warunki rekrutacji

Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów,  którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • oraz w przypadku posiadania – dokumenty potwierdzające:
 • o wielodzietność rodziny kandydata
 • o niepełnosprawność dziecka kandydata
 • o niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • o samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
 • o dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • o opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną w tym- publiczną poradnię specjalistyczną
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie

W trakcie nauki wymagane jest białe umundurowanie u wychowawcy klasy po rozpoczęciu zajęć na kierunku.

Dokumenty do pobrania:  Wniosek o przyjęcie do szkoły.pdf

 Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wraz z dyplomem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement w języku angielskim, który określa umiejętności zawodowe.

Każdy uczeń ma możliwość udziału w kursach organizowanych przez szkołę, po ukończeniu których otrzyma stosowny certyfikat.

Dla uczniów  z najwyższą średnią ocen w semestrze stypendium motywacyjne, nagrody książkowe,  wybrany kurs gratis!

Początek roku szkolnego:

Sprawdź naszą ofertę w zakresie innych kierunków kształcenia  oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.