Florysta

  Nowość ! 

(tryb zaoczny)  

Nauka w piątki po godz. 15:00 oraz w soboty

Dla słuchaczy z najwyższą średnią ocen w semestrze stypendium motywacyjne, nagrody książkowe oraz wybrany kurs gratis!

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry w trybie zaocznym)

Przedmioty nauczania:

– Podstawy przedsiębiorczości*
– Bezpieczeństwo i higiena pracy we florystyce

– Podstawy florystyki

– Dzieje dekoracji roślinnych

– Język angielski zawodowy

– Organizacja pracy małych zespołów

– Stylizacje florystyczne

– Projektowanie kompozycji florystycznych

– Wykonywanie kompozycji florystycznych

– Pracownia stylizacji florystycznej

– Praktyka zawodowa

* Osoby, które na wcześniejszym etapie edukacyjnym realizowały przedmiot – Podstawy przedsiębiorczości i potwierdzą to oceną na świadectwie są zwolnione z realizacji tego przedmiotu

 Informacje o zawodzie:

Zawód florysty jest zawodem twórczym, od florysty oczekuje się dużej wyobraźni przestrzennej, wrażliwości estetycznej, uzdolnień plastycznych, twórczego myślenia oraz zdolności manualnych, które pozwolą na tworzenie projektów i ich wizualizacje. Florysta projektuje i wykonuje aranżacje z kwiatów ciętych, doniczkowych,
z materiału zasuszonego i sztucznego wykorzystując ich walory zdobnicze i estetyczne.

Florysta w swojej pracy opiera się na wiedzy z zakresu materiałoznawstwa roślinnego, jego właściwości
i symboliki, sposobu zagospodarowania przestrzennego pomieszczeń, aranżacji wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

Do głównych zadań w tym zawodzie zalicza się projektowanie dekoracji, przygotowanie materiału roślinnego, wykonanie dekoracji i kompozycji oraz ozdób z materiału roślinnego i florystycznego.

Florysta zajmuje się również przygotowaniem wystaw, pokazów i konkursów, uwzględniając przy tym aktualne trendy florystyczne oraz doradza w zakresie pielęgnacji roślin. Posiadana wiedza i umiejętności pozwalają w sposób profesjonalny prowadzić kwiaciarnię lub firmę florystyczną.

Cele kierunkowe zawodu

 1. Projektowanie dekoracji roślinnych.
 2. Wykonywanie dekoracji roślinnych, aranżacji wnętrz i otwartej przestrzeni.
 3. Obsługa klienta i planowanie przestrzeni handlu w branży florystycznej.

Predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu

 • wyobraźnia przestrzenna
 • wrażliwość estetyczna
 • uzdolnienia plastyczne
 • zdolność twórczego myślenia
 • zdolności manualne
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność
 • samodzielność i samokontrola
 • obowiązkowość ,dokładność

Warunki rekrutacji

Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu na wybranym kierunku.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie (Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  (Dz. U. 2019 r. poz. 1148 art.134 ust.1 pkt.2)

Dokumenty do pobraniaWniosek o przyjęcie do szkoły.pdf

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wraz z dyplomem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement w języku angielskim, który określa umiejętności zawodowe.

Każdy słuchacz ma możliwość udziału w kursach organizowanych przez szkołę, po ukończeniu których otrzyma stosowny certyfikat.

Sprawdź naszą ofertę w zakresie innych kierunków kształcenia oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.