Opiekun medyczny

TRYB ZAOCZNY

Do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

Czas trwania nauki: 1rok (2 semestry w trybie zaocznym)

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy przedsiębiorczości*-
 • Opieka nad osoba chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – pracownia
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Praktyki zawodowe

* Osoby, które na wcześniejszym etapie edukacyjnym realizowały przedmiot – Podstawy przedsiębiorczości i potwierdzą to oceną na świadectwie są zwolnione z realizacji tego przedmiotu w PSSSiM dla Dorosłych w Poznaniu

 Informacje o zawodzie:

Opiekun medyczny to zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce od lipca 2007 roku. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Miejsce pracy absolwentów:
Opiekun medyczny  może podjąć pracę w:

 • Oddziałach Szpitalnych
 • Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych
 • Hospicjach
 • Domach Opieki Społecznej

Predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu

 • zainteresowania medyczne,
 • spostrzegawczość i ostrość widzenia i rozróżniania barw
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność
 • samodzielność i samokontrola
 • obowiązkowość ,dokładność

Warunki rekrutacji
Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów,  którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie (Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  Dz. U. 11 styczeń 2017 r.  poz.59 art.134 ust.1 pkt.2)

W trakcie nauki wymagane jest białe umundurowanie – bliższe informacje u wychowawcy klasy po rozpoczęciu zajęć.

Dokumenty do pobrania: Wniosek o przyjęcie do szkoły.pdf

 Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wraz z dyplomem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement w języku angielskim, który określa umiejętności zawodowe.

Każdy uczeń ma możliwość udziału w kursach organizowanych przez szkołę, po ukończeniu których otrzyma stosowny certyfikat.

Dla uczniów  z najwyższą średnią ocen w semestrze stypendium motywacyjne, nagrody książkowe,  wybrany kurs gratis!

Początek roku szkolnego:

Sprawdź naszą ofertę w zakresie innych kierunków kształcenia  oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.

Rozmiar Czcionki
Kontrast