NABÓR WRZESIEŃ 2022 r.- KURS ONLINE 

Celem kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych jest przekazanie wiedzy z zakresu organizacji pracy w centralnej sterylizatorni, kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych, w tym sprawowania nadzoru nad przygotowaniem sterylnych wyrobów medycznych oraz przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem do prowadzenia zajęć w szkołach medycznych, kursach dokształcających i specjalistycznych, specjalizacjach, w programie których zawarto teorię i praktykę dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

  • posiadające wykształcenie wyższe i 3 – letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni, w przypadku braku ww. stażu pracy koniecznym jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji,
  • posiadające wykształcenie średnie medyczne i 6 – letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni, w przypadku braku ww.  stażu pracy koniecznym jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji,
  • posiadające wykształcenie wyższe lub średnie medyczne i ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku kierownika centralnej sterylizatornii lub osoby nadzorujące wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.

Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację  kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów   leczniczych wynosi – 327 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne – 287 godzin – realizowane będą podczas sesji           
     sobota-niedzielapiątek- sobota- niedziela
  • zajęcia praktyczne – 40 godzin dydaktycznych.

Termin rozpoczęcia kursu: w zależności od utworzenia grup chętnych osób.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • złożenie wniosku o zakwalifikowanie na kurs
  • udokumentowanie posiadanego wykształcenia
  • udokumentowanie wymaganego stażu pracy.

Rekrutacja trwa!

Zgłoszenia na kurs wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wykształcenia należy przesłać pod adres Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Szamarzewskiego 99, w Poznań 60-568.

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników kursu: Kwestionariusz Osobowy.pdf

Planowana liczba uczestników to 18 osób.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo!

 UWAGA! Cena kursu może ulec zmianie, przy zmniejszeniu liczby uczestników (możliwa płatność w ratach)

KONTO BANKOWE
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

PKO BANK POLSKI 66 1020 4027 0000 1702 1520 4425

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa kursu