Od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. kształcenie teoretyczne – wykłady oraz ćwiczenia, nadal realizowane będą w formie zdalnej. Egzaminy semestralne zaplanowane w tym czasie odbędą się w formie zdalnej.

Od 25 maja możliwa jest realizacja zajęć praktycznych w szkole policealnej, po wyrażeniu zgody przez słuchacza, które nie mogły do tej pory odbywać się w formie zdalnej. W innym przypadku zostanie określona inna forma zaliczenia tych zajęć przez słuchacza. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych uzależnionych od poszczególnych kierunków kształcenia.

 Od 18 maja istnieje możliwość realizacji praktyki zawodowej w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, po wyrażeniu zgody przez słuchacza na udział w praktykach zawodowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. W przypadku niemożliwości odbycia praktyk zawodowych z różnych względów, zostanie określona inna forma zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami. Każdy z kierunków kształcenia zostanie poinformowany o sposobie ich zaliczenia.

Od 1 czerwca br. słuchacze będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły oraz korzystania z biblioteki szkolnej.