Z dniem 15 sierpnia 2017 r. utworzono Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99. Organem prowadzącym Centrum, jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z dniem 15 sierpnia 2017 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 włączono do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu jest zespołem, w skład którego wchodzą dwie szkoły kształcące w trybie dziennym i zaocznym w zawodach medycznych oraz społecznych. Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Poznaniu – jako kolejnej składowej WSCKZiU nr 1 w Poznaniu – daje możliwość kształcenia w innych zawodach (np. technik ekonomista, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik archiwista itp.), zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, przy wykorzystaniu istniejącej w WSCKZiU nr 1 w Poznaniu infrastruktury i bazy dydaktycznej. Podjęcie niniejszej decyzji pozwala na rozszerzenie oferty edukacyjnej WSCKZiU nr 1 w Poznaniu, co jest przejawem reagowania na zmieniające się uwarunkowania społeczno – zawodowe.